Dino sur sa Suzuki 500 GT

Dino sur sa moto SUZUKI 500 GT sur circuit de Lurcy Levy

Dino sur sa moto SUZUKI 500 GT sur circuit de Lurcy Levy à fond de 3 sur un grand droit.